I. Chức năng

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên;

2. Phối hợp, tham gia với các sở, ngành xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; xây dựng, tổng kết và nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực các lĩnh vực, ngành nghề trong tỉnh.     

3. Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

4. Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

5. Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã được giao;

6. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

7. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ

1. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức, hướng dẫn tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và thành viên thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã.

2. Phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

3. Tư vấn, hướng dẫn đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

4. Tham gia, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp huyện và cấp xã thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về kinh tế tập thể.

5. Chủ trì hoặc phối hợp với đoàn thể chính trị - xã hội, các hội và hiệp hội các cấp và các tổ chức thành viên; các tổ chức xã hội khác trong  tổ chức thi hành pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; triển khai các chương trình, dự án phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

6. Tham gia xây dựng và thực hiện quy hoạch,  kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế tập thể (xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch hàng năm);

7. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về chính sách, pháp luật có liên quan; phối hợp, tham gia xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến kinh tế tập thể;

8. Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, tổ hợp tác, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các hợp tác xã điển hình tiên tiến; tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã;

9. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học – công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường và một số lĩnh vực khác;

10. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các thành viên khác thuộc thành phần kinh tế tập thể;

11. Tham gia triển khai thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động dịch vụ công có mục tiêu phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã;

12. Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển hệ thống Liên minh Hợp tác xã và hỗ trợ thành viên;

13. Tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, khoản viện trợ để phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

14. Xây dựng hoặc phối hợp xây dựng các đề án, chương trình đầu tư phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

15. Huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư phát triển kinh tế tập thể;

16. Tư vấn, phản biện và giám sát xã hội về các chính sách, chương trình, đề tài, dự án do cơ quan nhà nước yêu cầu có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã;

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.