Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Căn cứ Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Căn cứ Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc thành lập lại Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau và Tổ Tư vấn giúp việc Hội đồng;

Để làm cơ sở cho các địa phương tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đồng bộ, đúng quy định, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh ban hành “Hướng dẫn quy định trình tự, thủ tục đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau”, cụ thể như sau: