Ngày 08/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Cà Mau năm 2023.