Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 09/NQ-CP), Chương trình số 37-CTr/TU ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 20-NQ/TW) và Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; chỉ đạo của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 571-CV/UBND ngày 06/12/2022 và Công văn số 591-CV/BCSĐ ngày 14/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với các nội dung chính như sau: