Nhằm nâng cao hiệu quả việc hỗ trợ xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện một số giải pháp phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.