(Quang cảnh buổi họp)

Năm 2021, ngay từ đầu năm, tỉnh đã xây dựng kế hoạch số 47/KH-UBND  ngày 29/3/2021 triển khai thực hiện Chương trình OCOP với mục tiêu: Phát triển mới và tiêu chuẩn hóa ít nhất 40 sản phẩm; Công nhận ít nhất 30 sản phẩm đạt 3 - 4 sao; Nâng hạng ít nhất 03 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP năm 2020 từ 03 sao lên 04 sao; Phát triển, nâng cấp ít nhất 28 - 30 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP; Tập huấn, bồi dưỡng 100% cán bộ OCOP các cấp; 100% cán bộ lãnh đạo đương nhiệm của các chủ thể và 50% người lao động của chủ thể OCOP. Có thể nói, năm 2021 tỉnh ta triển khai thực hiện Đề án OCOP với nhiều khó khăn hơn năm 2020 do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến càng phức tạp và nặng nề nên chủ thể chưa được tập huấn, chương trình không thực hiện được theo các bước của chu trình thường niên, việc tiếp cận trực tiếp chủ thể để hướng dẫn lập hồ sơ, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và chuẩn hóa sản phẩm hầu như không thực hiện được. Theo báo cáo trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu năm của cấp huyện có đến 94 sản phẩm/66 chủ thể có nhu cầu đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP. Tuy nhiên, sau khi rà soát các địa phương chỉ đăng ký 46 sản phẩm/27 chủ thể. Trong đó kết quả đợt 1 có 18 sản phẩm của 11 chủ thể, số còn lại tham gia đánh giá trong đợt 2.

(Sản phẩm tham gia OCOP năm 2021)

Tại Hội nghị này, Tổ Tư vấn giúp việc của Hội đồng cấp tỉnh báo cáo về tình hình thẩm định hồ sơ (chất lượng, điểm mạnh, điểm yếu), đánh giá, chấm điểm.  các thành viên hội đồng đã thảo luận, xem xét, góp ý hồ sơ cho các sản phẩm với những nội dung như: tên thương hiệu, mẫu mã bao bì, các thông tin trên bao bì sản phẩm…  Sau đó, hội đồng thảo luận, chấm điểm sản phẩm theo các tiêu chí quy định.

Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được các thành viên Hội đồng thực hiện nghiêm túc, chính xác, đúng với chất lượng và yêu cầu đề ra. Hội đồng đã thống nhất chấm điểm và xếp hạng 18 sản phẩm đạt 3 sao.

Theo: TNT