(Cụm thi đua Tây nam sông Hậu)

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Thắng - Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Hậu Giang – Cụm trưởng Cụm Tây Nam sông Hậu đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 của Cụm thi đua Tây Nam sông Hậu; bảng tổng hợp kết quả chấm điểm thực hiện các nội dung và tiêu chí thi đua năm 2018 theo Quy chế thi đua khen thưởng của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam....Qua đó, Liên minh hợp tác xã các tỉnh Tây Nam sông Hậu cũng nêu những kiến nghị, đề xuất với Liên minh hợp tác xã Việt Nam trong công tác thi đua khen thưởng những năm tiếp theo nhằm tập trung phát triển hợp tác xã có quy mô lớn, củng cố, hỗ trợ cho hợp tác xã phát triển bền vững.

Tại hội nghị, Liên minh hợp tác xã Cụm Tây Nam sông Hậu đã bình xét, suy tôn Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Cụm để đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Liên minh hợp tác xã Việt Nam năm 2018.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, các thành viên cuộc họp đã có những ý kiến đóng góp thiết thực với hoạt động của Cụm và thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2019 quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu, nội dung thi đua và bầu chọn Liên minh hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu làm Cụm trưởng Cụm Tây Nam sông Hậu năm 2019.

Theo: Như Thùy