Nguyễn Chí Thuần

Điện thoại: 0913.988.055

- Phụ trách chung, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ quy định.

- Phụ trách lĩnh vực:

    + Công tác tổ chức cán bộ và tài chính cơ quan;

  + Công tác đối ngoại, đối nội;

  + Công tác xây dựng Nông thôn mới;

  + Công tác chỉ đạo xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển KTTT, HTX;

  - Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật cơ quan; Chủ tịch Hội đồng xét tuyển, thi tuyển viên chức của đơn vị.

- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan;

- Phụ trách phát triển KTTT, HTX địa bàn TP Cà Mau và huyện Đầm Dơi.

- Chủ tài khoản cơ quan.