Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Liên Minh Hợp Tác Xã tỉnh Cà Mau!        

PHÁP LUẬT VỀ HTX

STT Số hiệu Ngày ban hành Nội dung Tải văn bản Chi tiết
1.Luật số 17/2023/QH1520/06/2023Luật số 17/2023/QH15 ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về Hợp tác xã Luật HTX 2023
2.Hướng dẫn 15809/06/2021Hướng dẫn Đại hội thành viên thường niên hợp tác xã Hướng dẫn 158/LMHTX-HD
Hướng dẫn 158/LMHTX-HD
Hướng dẫn 158/LMHTX-HD
Hướng dẫn 158/LMHTX-HD
Hướng dẫn 158/LMHTX-HD
Hướng dẫn 158/LMHTX-HD
Hướng dẫn 158/LMHTX-HD
Hướng dẫn 158/LMHTX-HD
Hướng dẫn 158/LMHTX-HD
Hướng dẫn 158/LMHTX-HD
Hướng dẫn 158/LMHTX-HD
Hướng dẫn 158/LMHTX-HD
Hướng dẫn 158/LMHTX-HD
Hướng dẫn 158/LMHTX-HD
3.719/CTCMA-TTHT06/05/2021về việc trả lời ý kiến của HTX tại Hội thảo Thuế 719/TCTCMA-TTHT
4.23/2012/QH1320/11/2012LUẬT HỢP TÁC XÃ Luật htx