Hội nghị Trung ương 5 khoá XII đã thảo luận, thông qua ba Nghị quyết chuyên đề: về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và một số nội dung quan trọng khác.

Sau khi tiếp thu học tập Nghị quyết, yêu cầu các cán bộ, đảng viên, viên chức nắm rõ những điểm mới, những thời cơ, thách thức, từ đó nâng cao nhận thức và hành động cách mạng. Qua buổi học tập cán bộ, viên chức cơ quan tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, qua  đó giúp cho các cán bộ, đảng viên, viên chức hiểu sâu và nắm vững những nội dung, những vấn đề cốt lõi  để vận dụng vào thực tế công tác. Trên cơ sở đó, cán bộ, đảng viên, viên chức viết bản thu hoạch và xây dựng chương trình hành động để thực hiện trong thời gian tới./.

Theo Nguyễn Thu Thảo