Hội nghị đã thông qua danh sách 08 thành viên; thông qua điều lệ, Phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018 - 2022; bầu các chức danh trong bộ máy của HTX. HTX cua biển Năm Căn – Cà Mau có vốn điều lệ là 1 tỷ đồng. Ngành nghề sản xuất kinh doanh gồm: sản xuất, kinh doanh cua thương phẩm; dịch vụ cua giống, vật tư thủy sản; tiêu thụ cung nguyên liệu trong và ngoài nước.

Mục tiêu thành lập của HTX nhằm gắn liên kết giữa người nuôi cua và doanh nghiệp cung ứng con giống, vật tư thủy sản và tiêu thụ cua nguyên liệu, khai thác tối đa tiềm năng về năng suất, chất lượng cua. Thực hiện nuôi cua theo hướng an toàn, từng bước thay đổi nhận thức của người dân sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ tiến lên sản xuất kinh doanh theo mô hình liên kết quy mô lớn, tập trung hợp tác và tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu ổn định cung cấp cho xuất khẩu.

(Ông Lê Văn Kháng – Phó CT Liên minh HTX chúc mừng hội nghị)

Đại diện lãnh đạo Liên minh hợp tác xã tỉnh trao đổi một số vấn đề hợp tác xã cần lưu ý trong quản lý, điều hành thời gian tới, nhất là thực hiện có hiệu quả phương án sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền, vận động phát triển thêm thành viên mới tham gia HTX.

Tại Hội nghị, ông Lê Quốc Việt được Hội nghị thành viên bầu giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời làm Giám đốc HTX xin nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại biểu các cấp. Hội đồng quản trị hợp tác xã sẽ hoàn thiện Điều lệ cũng như Phương án sản xuất, kinh doanh theo sự góp ý của đại biểu, cam kết nỗ lực lãnh đạo điều hành hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi ích cho thành viên và góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Theo:Trần Như Thùy