Đặc thù kinh tế xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi chủ lực là nuôi trồng thủy sản, từ đó các sáng lập viên đã nghiên cứu, xác định nuôi trồng thủy sản là hình thức kinh tế tương đối dễ thực hiện và phát triển khi được đưa vào mô hình kinh tế tập thể. Kết quả quá trình tuyên truyền, vận động đến nay đã được 10 hộ tự nguyện viết đơn tham gia hợp tác xã và thống nhất thành lập “Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Nam Chánh”.

Tại Hội nghị đã biểu quyết, thông qua danh sách 10 thành viên, thông qua Điều lệ, Phương án sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã; bầu ra Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên và 01 Kiểm soát viên hợp tác xã.   

(Ban Quản trị HTX NTTS Nam Chánh ra mắt)

Vốn điều lệ của Hợp tác xã do thành viên tự nguyện đóng góp, tổng số vốn ban đầu là 50.000.000 đồng. Hợp tác xã đăng ký ngành, nghề sản xuất, kinh doanh nuôi trồng thủy sản, dịch vụ tôm giống, thức ăn nuôi tôm, cung ứng vật tư, thức ăn nuôi trồng thủy sản. Mục đích thành lập hợp tác xã nhằm góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, tạo mô hình mới có hiệu quả, xây dựng nông thôn mới.

Tính từ đầu năm đến nay, huyện Đầm Dơi đã thành lập mới được 02 hợp tác xã, góp phần nâng cao đời sống cho thành viên, nhân dân trên địa bàn, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Theo:  Như Thùy