Tại lớp tuyên truyền, Ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh giới thiệu một số nội dung cơ bản về Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ta về phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay; Nội dung cơ bản Luật HTX và các văn bản có liên quan.

(Quang cảnh lớp học)

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã có nhiều ý kiến cũng như đặt ra các câu hỏi liên quan đến quy trình, thủ tục thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác; quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác. Điều đó chứng tỏ người dân trên địa bàn xã đang có nhu cầu thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác thực sự. Qua buổi tuyên truyền đã giúp cho người dân hiểu rõ hơn về mô hình HTX kiểu mới, từ đó tự nguyện tham gia và loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Thời gian qua, tình hình phát triển và hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã thể hiện được vai trò quan trọng trong việc đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất, giải quyết việc làm và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân; giúp xóa đói giảm nghèo; bảo vệ môi trường và phát triển các ngành nghề truyền thống của địa phương. Đây vừa là một trong những nội dung tiêu chí cần đạt về hình thức tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh vừa là nền tảng phát huy nội lực, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Theo:  Hoàng Dậm