(Quang cảnh lớp học)

Tại lớp tuyên truyền, Ông Đỗ Văn Sơ – Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh đã giới thiệu và đi sâu vào các nội dung như: chủ trương, chính sách liên quan đến hợp tác xã; tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh trong hợp tác xã; tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; nâng cao vai trò quản lý nhà nước cũng như một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX.

Cũng tại lớp tuyên truyền, Ông Đỗ Văn Sơ cùng bà con trao đổi về thực trạng, phân tích những thuận lợi cũng như khó khăn và tìm ra những phương hướng trong việc phát triển Tổ hợp tác, Hợp tác xã; hướng dẫn, nhằm nâng cao, mở rộng kiến thức thực tiễn, góp phần đẩy mạnh phong trào HTX ở địa phương; đặc biệt là phát triển mô hình sản xuất của thành viên ngày càng hiệu quả. Lớp tập huấn là hoạt động ý nghĩa và thiết thực, góp phần giải quyết việc làm cho người dân, phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới.

                                                                                                                         Theo: Mỹ Hằng