(Quang cảnh lớp học)

Tại lớp tuyên truyền, ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau giới thiệu những nội dung chính của Luật hợp tác xã 2012, các Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành cũng như các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Ông Phùng Văn Toàn – Phó trưởng phòng khuyến ngư thuộc Trung tâm khuyến nông tỉnh Cà Mau giới thiệu một số nội dung cơ bản về quy trình kỹ thuật chăn nuôi tôm, thẻ siêu thâm canh. Sau lớp tuyên truyền, tin rằng trong thời gian tới trên địa bàn xã Hòa Thành sẽ có nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập và hoạt động kinh doanh hiệu quả theo mô hình nuôi tôm, thẻ siêu thâm canh, nhằm góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân, đóng góp tích cực vào hoàn thiện các mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

                                                                                         Theo: Hoàng Dậm