Tại lớp tuyên truyền, Ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh giới thiệu một số nội dung cơ bản về Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ta về phát triển KTTT trong giai đoạn hiện nay; Nội dung cơ bản Luật HTX và Trung tâm khuyến nông tỉnh triển khai kỹ thuật nuôi cua, tôm quản canh cải tiến 2 giai đoạn.

(Quang cảnh lớp học)

Qua buổi tuyên truyền đã giúp cho người dân hiểu rõ hơn về mô hình HTX kiểu mới, từ đó tự nguyện tham gia và loại hình kinh tế hợp tác, HTX. Bên cạnh đó, thời gian quan KTTT mà nòng cốt giúp cho các hợp tác xã đã thể hiện được vai trò quan trọng trong việc đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất, giải quyết việc làm và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân; giúp xóa đói giảm nghèo; bảo vệ môi trường của địa phương. Đây vừa là một trong những nội dung tiêu chí cần đạt về hình thức tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh vừa là nền tảng phát huy nội lực, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Theo:  Tuyết Trinh