Tại lớp tuyên truyền, Ông Trần Văn Mân - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh giới thiệu một số nội dung cơ bản về Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển KTTT trong giai đoạn hiện nay; Nội dung cơ bản Luật HTX và đại diện Trung tâm khuyến nông giới thiệu, hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà thả vườn.

(Quang cảnh lớp học)

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã có nhiều ý kiến cũng như đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến quy trình, thủ tục thành lập HTX, THT; quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia HTX, THT. Điều đó chứng tỏ người dân trên địa bàn xã đang có nhu cầu thành lập HTX, THT thực sự. Qua buổi tuyên truyền đã giúp cho người dân hiểu rõ hơn về mô hình HTX kiểu mới, từ đó họ tự nguyện tham gia và loại hình kinh tế hợp tác, HTX.

Nhìn chung, KTTT mà nòng cốt là HTX thời gian quan đã cho thấy được vai trò quan trọng trong việc đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất, giải quyết việc làm và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân; giúp xóa đói giảm nghèo; bảo vệ môi trường và lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đây vừa là một trong những nội dung tiêu chí cần đạt về hình thức tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và là nền tảng phát huy nội lực, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Theo:  Hoàng Dậm