Tại lớp tuyên truyền, Ông Đỗ Văn Sơ – Ủy viên BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh giới thiệu một số nội dung cơ bản về Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ta về phát triển KTTT trong giai đoạn hiện nay; Nội dung cơ bản Luật HTX.

(Quang cảnh lớp học)

Tại lớp tuyên truyền, các học viên được nghe phân tích, giới thiệu một số mô hình HTX đang phát triển ở Việt Nam. Triển khai các quy định của Luật HTX năm 2012, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan đến hoạt động KTTT; các văn bản quy định về hỗ trợ HTX phát triển và  được xem video clip tuyên truyền trực quan với các chuyên đề riêng để tổ chức tuyên truyền tại địa phương.

Qua buổi tuyên truyền đã giúp cho người dân hiểu rõ hơn về mô hình HTX kiểu mới, từ đó tự nguyện tham gia và loại hình kinh tế hợp tác, HTX. Thời gian qua, KTTT mà nòng cốt giúp cho các HTX thấy được vai trò quan trọng trong việc đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất, giải quyết việc làm và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân; giúp xóa đói giảm nghèo; bảo vệ môi trường và lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đây vừa là một trong những nội dung tiêu chí cần đạt về hình thức tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh vừa là nền tảng phát huy nội lực, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Theo:  Hoàng Dậm