(Quang cảnh lớp học)

Kinh tế hợp tác, HTX có những đổi mới hết sức quan trọng không chỉ trong phát triển kinh tế, mang lại lợi ích cho các thành viên tham gia, người nông dân, nâng cao đời sống, bộ mặt của nông thôn và người dân mà còn mang tính chính trị, xã hội, đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân. Bên cạnh đó, xây dựng nông thôn mới đồng hành, phụ thuộc vào sự phát triển của kinh tế nông thôn, trong đó có vai trò quan trọng của kinh tế hợp tác, HTX

Tại lớp tập huấn các học viên được ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh giới thiệu về tình hình hoạt động kinh tế hợp tác ở một số nước và ở Việt Nam; giới thiệu một số mô hình HTX đang phát triển ở Việt Nam. Triển khai các quy định của Luật HTX 2012, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan đến hoạt động KTTT; các văn bản quy định về hỗ trợ HTX phát triển và  được xem video clip tuyên truyền trực quan với các chuyên đề riêng để tổ chức tuyên truyền tại địa phương.

Ngoài ra ông Trần Văn Mân còn triển khai Kế hoạch số 20/BCĐ, ngày 24/3/2020 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT tỉnh về xây dựng thí điểm 09 mô hình “Hội quán” trên địa bàn tỉnh. 

Qua lớp tập huấn, giúp cho các thành viên HTX, THT nâng cao kiến thức, nắm vững quy định của Luật HTX 2012, các chính sách mới về hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích phát triển tổ hợp tác, HTX, phương pháp tuyên truyền, vận động thành lập HTX; hiểu biết thêm về các mô hình làm KTTT hiệu quả, mô hình liên kết bốn nhà trong sản xuất đến tiêu thu sản phẩm. Đặc biệt là nâng cao được nhận thức về vai trò, vị trí của KTTT trong nền kinh tế thị trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Theo: Tuyết Trinh