(Quang cảnh lớp học)

Tại lớp học, học viên được triển khai những vấn đề cơ bản về kinh tế tập thể, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác; Nghị định số 77/2019/NĐ-CP, ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp và kiến thức về hoạt động, quản lý kinh tế tập thể. Hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác đa dạng về hình thức với quy mô phù hợp; cơ cấu gọn nhẹ, nội dung hoạt động đơn giản, thiết thực phù hợp với trình độ của nông dân ở mỗi khu vực. Tư vấn, hỗ trợ các tổ hợp tác mở rộng quy mô, phát triển thành các hợp tác xã. Từ đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động về bản chất, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong xây dựng và phát triển đất nước, góp phần triển khai thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cũng như sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững.

Theo: Trịnh Dự