(Quang cảnh lớp học)

Tại buổi tuyên truyền các học viên sẽ được ông Trần Văn Mân, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh giới thiệu những nội dung chính của Luật HTX 2012, tổ chức và hoạt động của HTX, giới thiệu các mô hình HTX kiểu mới, chính sách hỗ trợ phát triển HTX, phương pháp vận động nhân dân tham gia vào HTX và quy trình thành lập HTX; Triển khai Nghị định 77/2019/NĐ-CP về Tổ hợp tác. Nêu rõ vị trí, vai trò của HTX trong xây dựng, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới xây dựng mô hình điểm hợp tác nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp của tỉnh, huyện; một số nội dung cần lưu ý, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia HTX.

Tại buổi học, các học viên thảo luận và trao đổi về các kiến thức để tăng tính thực tiễn trong công tác điều hành hoạt động tại các HTX, tổ hợp tác; các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận có liên quan đến quy trình, thủ tục thành lập HTX, tổ hợp tác; quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia HTX, tổ hợp tác. Điều đó chứng tỏ người dân trên địa bàn xã đang có nhu cầu thành lập HTX, tổ hợp tác thực sự. Qua buổi tuyên truyền đã giúp cho người dân hiểu rõ hơn về mô hình HTX kiểu mới, từ đó tự nguyện tham gia và loại hình kinh tế hợp tác, HTX. KTTT là nòng cốt giúp cho các HTX thấy được vai trò quan trọng trong việc đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất, giải quyết việc làm và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân; giúp xóa đói giảm nghèo; bảo vệ môi trường của địa phương. Đây vừa là một trong những nội dung tiêu chí cần đạt về hình thức tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh vừa là nền tảng phát huy nội lực, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Theo: Tuyết Trinh