(Quang cảnh lớp tập huấn)

Tại buổi tuyên truyền các học viên đã được ông Trần Văn Mân, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh giới thiệu những nội dung chính của Luật HTX 2012, tổ chức và hoạt động của HTX, giới thiệu các mô hình HTX kiểu mới, chính sách hỗ trợ phát triển HTX, phương pháp vận động nhân dân tham gia vào HTX và quy trình thành lập HTX; Triển khai Nghị định 77/2019/NĐ-CP về Tổ hợp tác. Nêu rõ vị trí, vai trò của HTX trong xây dựng, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới xây dựng mô hình điểm hợp tác nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp của tỉnh, huyện; một số nội dung cần lưu ý, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia HTX.

Bên canh đó, các học viên xem video clip tuyên truyền trực quan với các chuyên đề riêng để tổ chức tuyên truyền tại địa phương; hình ảnh những sản phẩm từ các mô hình KTTT tiêu biểu của HTX được đưa đi tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, giúp HTX quảng bá thương hiệu, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Giới thiệu các mô hình hiệu quả ở một số địa phương về kinh nghiệm sản xuất theo chuỗi giá trị; hỗ trợ thiết kết logo, nhãn mác, bao bì, quảng bá sản phẩm; hướng dẫn hội viên, thành viên HTX, tổ hợp tác đầu tư phát triển sản xuất thông qua các dự án, mô hình liên kết sản xuất gắn với sản xuất an toàn, phát triển sản xuất tập trung trong các lĩnh vực nông nghiệp. 

Qua buổi tuyên truyền đã giúp cho người dân hiểu rõ hơn về mô hình HTX kiểu mới, từ đó tự nguyện tham gia và loại hình kinh tế hợp tác, HTX. Đây vừa là một trong những nội dung tiêu chí cần đạt về hình thức tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh vừa là nền tảng phát huy nội lực, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Theo: Tuyết Trinh