Tại lớp tập huấn, các học viên được Ông Trần Văn Mân – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh giới thiệu những nội dung về quyền của HTX, Liên hiệp HTX tại Điều 8 của Luật HTX năm 2012 quy định Quyền của hợp tác xã, liên hiệp HTX cụ thể như sau: Thực hiện mục tiêu hoạt động của HTX, Liên hiệp HTX; tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của mình; Quyết định tổ chức quản lý và hoạt động của HTX, liên hiệp HTX; thuê và sử dụng lao động; Tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo ngành, nghề đã đăng ký nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, HTX thành viên; Cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho thành viên, HTX thành viên và ra thị trường nhưng phải đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ đối với thành viên, HTX thành viên; Kết nạp mới, chấm dứt tư cách thành viên, HTX thành viên; Tăng, giảm vốn điều lệ trong quá trình hoạt động; huy động vốn và hoạt động tín dụng nội bộ theo quy định của pháp luật; Liên doanh, liên kết, hơp tác với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện mục tiêu hoạt động của HTX, liên hiệp HTX; Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp nhằm mục tiêu hổ trợ hoạt động của HTX, liên hiệp HTX; Quảng lý, sử dụng, xử lý vốn, tài sản và các quỹ của HTX, liên hiệp HTX; Thực hiện việc phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ, khoản nợ của HTX, liên hiệp HTX; Tham gia các tổ chức đại diện HTX, liên hiệp HTX và Khiếu nại hoặc thông qua người đại diện tố cáo các hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của HTX, liên hiệp HTX; xử lý thành viên, HTX thành viên vi phạm điều lệ và giải quyết tranh chấp nội bộ.

Ngoài ra Ông Trần Văn Mân còn giới thiệu thêm về các chính sách hỗ trợ phát triển HTX, phương pháp vận động nhân dân tham gia vào HTX và quy trình thành lập HTX; Triển khai Nghị định 77/2019/NĐ-CP về Tổ hợp tác; Giới thiệu mô hình HTX kiểu mới, nhất là mô hình hợp tác xã kiểu mới trong các lĩnh vực nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và có sức lan tỏa trên đại bàn tỉnh.

Theo: Tuyết Trinh