(Quang cảnh lớp học)

Tại lớp tuyên truyền, các học viên được nghe ông Trần Văn Mân – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh giới thiệu những nội dung chính của Luật HTX 2012, làm rõ sự khác biệt giữa luật HTX năm 2012 và Luật HTX năm 2003; xây dựng mô hình HTX kiểu mẫu gắn với chuỗi giá trị; một số kiến thức pháp luật về quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, Luật đất đai năm 2013. Ngoài ra các học viên còn được thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, những giải pháp thiết thực trong sản xuất, kinh doanh; kỹ năng xúc tiến thương mại; tổ chức mạng lưới bán lẻ và phát triển trên thị trường. Đồng thời, Ông Mân cũng nêu rõ nguyên tắc tổ chức, hoạt động HTX theo Điều 7 của Luật HTX năm 2012 cụ thể như sau: Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi HTX. HTX tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi liên hiệp HTX; HTX, liên hiệp HTX kết nạp rộng rãi thành viên, HTX thành viên; Thành viên, HTX thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của HTX, liên hiệp HTX; được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối thu nhập và những nội dung khác theo quy định của điều lệ; HTX, liên hiệp HTX tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật; Thành viên, HTX thành viên và HTX, liên hiệp HTX có trách nhiệm thực hiện cam kết theo hợp đồng dịch vụ và theo quy định của điều lệ. Thu nhập của HTX, liên hiệp HTX được phân phối chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, HTX thành viên hoặc theo công sức lao động đóng góp của thành viên đối với HTX tạo việc làm; HTX, liên hiệp HTX quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, HTX thành viên, cán bộ quản lý, người lao động trong HTX, liên hiệp HTX và thông tin về bản chất, lợi ích của HTX, liên hiệp HTX; HTX, liên hiệp HTX chăm lo phát triển bền vững cộng đồng thành viên, HTX thành viên và hợp tác với nhau nhằm phát triển phong trào HTX trên quy mô địa phương, vùng, quốc gia và quốc tế.

Ngoài ra, Đại diện Khuyến Ngư tỉnh ông Nguyễn Văn Tạo truyền nghề về kỹ thuật nuôi tôm quãng canh cải tiến 2 giai đoạn.

Qua lớp tập huấn này giúp cho bà con hiểu rõ hơn vị trí, vai trò, đặc trưng của HTX kiểu mới là tổ chức các khâu dịch vụ hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ thành viên trong sản xuất và đời sống mà từng hộ không thực hiện được hoặc thực hiện được nhưng hiệu quả không cao, nhất là trong quá trình hợp tác liên kết cung cấp thông tin thị trường. Từ đó giúp cho hộ nông  dân ý thức, tự nguyện góp vốn, góp sức cùng tham gia vào HTX kiểu mới nhằm tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo./.

                                                                                                                        Theo: Mỹ Hằng