HTX thành lập với mục tiêu để hỗ trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh, nhằm tạo được sức mạnh nội lực tổng hợp, phát huy thế mạnh sẳn có của địa phương, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển nhằm tạo thu nhập cao và ổn định cuộc sống cho thành viên và người lao động trong khu vực.

Hội nghị đã thông qua các nội dung chi tiết của Điều lệ, phương án sản xuất - kinh doanh của HTX và danh sách thành viên của HTX và được biểu quyết dưới sự tán thành của 100% thành viên. Đồng thời đại biểu tiến hành bầu Hội đồng quản trị 03 thành viên và 01 Kiểm soát viên.

(Quang cảnh Hội nghị)

HTX dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Giao là một tổ chức kinh tế tập thể đồng sở hữu. Có tư các pháp nhân do 29 thành viên tự nguyện tham gia thành lập và vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 200 triệu đồng do thành viên góp vào. HTX đăng ký ngành nghề: Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp, thủy sản (lúa giống, lúa thương phẩm, phân, thuốc,...).

Phương hướng sản xuất, kinh doanh của HTX, trước mắt là sẽ ký kết với các công ty, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm (lúa) của HTX, cung ứng các loại giống lúa, thức ăn, thuốc thú y và tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt. Đồng thời, thực hiện tiêu thụ sản phẩm do HTX ký kết với công ty, doanh nghiệp.

Ông Phạm Thanh Quyền – thay mặt Hội đồng quản trị HTX, xin tiếp thu các ý kiến phát biểu của đại biểu các cấp, và sẽ hoàn thiện Điều lệ cũng như Phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời cam kết nỗ lực lãnh đạo điều hành HTX hoạt động có hiệu quả mang lại lợi ích cho thành viên, đưa HTX ngày càng phát triển cao hơn; tạo công ăn việc làm cho bà con nhàn rỗi và phát triển kinh tế địa phương, đáp ứng sự kỳ vọng của các ngành các cấp đã hỗ trợ cho HTX và trọng trách của thành viên tin tưởng giao cho.

Theo: Mỹ Hằng