Tham dự Hội thảo có Trường trung cấp nghề và đào tạo cán bộ HTX miền Nam; Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị có liên quan; HTX trên địa bàn tỉnh.

(Quang cảnh cuộc họp)

Trong những năm qua, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, chuyển đổi số vào sản xuất đang được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nhằm tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của khoa học công nghệ vào quá trình tái cơ cấu nền kinh tế thì chủ trương là phải lấy Hợp tác xã và doanh nghiệp đóng vai trò tập hợp, cầu nối, hợp tác, liên kết tổ chức sản xuất trên quy mô lớn, người nông dân là chủ thể của sản xuất gắn với HTX và doanh nghiệp; tiếp nhận, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ thông qua hợp tác xã, doanh nghiệp là con đường ngắn nhất và nhanh nhất để đưa khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực cho sản xuất, kết nối sản xuất với thị trường tiêu thụ.

Chuyển đổi số mở ra cơ hội cho tất cả các lĩnh vực, chuyển đổi số là quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyển đổi số vẫn diễn ra và đang diễn ra. Để kịp thời nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, đưa kinh tế số của KTTT, HTX phát triển nhanh của tỉnh đi vào cuộc sống, các HTX cần: Thay đổi nhận thức của toàn bộ tổ chức, thành viên, cán bộ quản lý HTX để có tư duy đúng đắn về quá trình chuyển đổi số của HTX (thông quá các hoạt động như đào tạo, tham quan học hỏi, chia sẻ, ….).Các HTX cần xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động. Căn cứ vào tình hình thực tế của HTX mình để có chiến lược và kế hoạch cụ thể cho chuyển đổi số.Các HTX tiến hành lựa chọn công nghệ số, chuẩn bị nguồn nhân lực, thay đổi văn hóa; làm thí điểm, đánh giá, nhân rộng.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe chia sẽ tham luận của các đơn vị; Hội thả cũng đã nêu ra những giải pháp, những mô hình hay để áp dung cho lĩnh vực KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh nhà. Đặc biệt là thực trạng của HTX trong quá trình chuyển đổi số tại đơn vị mình và cần sự hỗ trợ gì của Nhà nước cho việc chuyển đổi số đối với lĩnh vực KTTT, HTX tỉnh nhà trong thời gian tới.

Theo: Công Hậu