Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Võ Thành Thống cho biết, tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX và Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&ĐT  tư chủ trì xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021-2030”.

(Quang cảnh Hội thảo)

Theo đó, Bộ KH&ĐT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng các dự thảo nêu trên. Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Võ Thành Thống đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung thảo luận sâu hơn vào một số nội dung của Chiến lược.

Dự thảo báo cáo “Chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030” đặt ra mục tiêu tổng quát là: “Phát triển KTTT năng động, hiệu quả, bền vững thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của KTTT, không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống thành viên, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước”. Đồng thời, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và HTX, phấn đấu có khoảng 50% HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Xử lý dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động và các HTX chưa chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012.

Qua tham vấn ý kiến, các địa phương trong vùng ĐBSCL thống nhất cao với các nội dung của dự thảo Chiến lược. Đồng thời đề nghị Bộ KH&ĐT tập trung phân tích những cơ hội, thách thức liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu, hội nhập kinh tế thế giới, tình trạng thiếu hụt lao động trong nông nghiệp, xu hướng già hóa dân số… Nhiều ý kiến đề xuất cần quan tâm đến việc hỗ trợ HTX phát triển kết cấu hạ tầng, tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi, bố trí nguồn kinh phí đào tạo cho đội ngũ quản lý, quản trị HTX…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo “Chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030”.. Đây là cơ sở để đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo: Như Thùy