Điện thoại: 0913.102.690

 

a) Tham gia điều hành chung; trực tiếp xử lý công việc hàng ngày thuộc trách nhiệm giải quyết của Thường trực được Chủ tịch phân công.

b) Giúp Chủ tịch phụ trách và trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Phụ trách lĩnh vực, địa bàn:

+ Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ THT, HTX, Liên hiệp HTX;

  + Công tác hỗ trợ ứng dụng khoa học - kỹ thuật; nhãn hiệu hàng hóa;

  + Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên THT, HTX;

- Phụ trách phát triển KTTT, HTX địa bàn huyện Năm Căn và huyện Ngọc Hiển.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Trung tâm dịch vụ hỗ trợ HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công.