Dự Đại hội và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí Thư Đảng đoàn – Chủ tịch và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Tham dự đại hội có Lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; đại diện một số Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành trong khu vực cùng các đại biểu là hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

(Quang cảnh Đại hội Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh)

Trong nhiệm kỳ qua, Trà Vinh đã thành lập mới 69 HTX, trong đó có 54 HTX nông nghiệp và 15 HTX phi nông nghiệp; bình quân mỗi năm thành lập 13 HTX, đồng thời giải thể, xóa tên 81 HTX do ngưng hoạt động trong thời gian dài, sát nhập 04 HTX. Trong 5 năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh các HTX phát triển tương đối ổn định, một số HTX đã đầu tư vốn, mua sắm phương tiện, thiết bị, mở rộng cơ sở, quy mô, ngành nghề và thị trường tiêu thụ, phát triển sản xuất kinh doanh. Số HTX hoạt động khá chiếm 37,6%, HTX hoạt động trung bình chiếm 34,4%, HTX hoạt động yếu chiếm 28%. Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội IV Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2012-2017 đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2018-2022, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể; tập trung đổi mới và phát triển kinh tế tập thể theo hướng bền vững, bảo đảm các nguyên tắc, giá trị hợp tác xã và các quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát giúp các hợp tác xã hoạt động đúng luật, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên, người lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, thành viên HTX; tăng cường hỗ trợ HTX phát triển bền vững, tham gia vào các chuỗi giá trị

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên minh HTX gồm 45 thành viên và đồng chí Hà Quốc Hẩm được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa V nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Theo: Như Thùy