STT

HÌNH THỨC

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

 

 

I.Tập thể

          102.000.000

 

01

TM

Cán bộ VC Liên minh HTX tỉnh Cà Mau

8.000.000

 

02

TM

Cán bộ Quỹ hỗ trợ HTX

5.000.000

 

03

CK

Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển

10.000.000

 

04

CK

Ủy ban nhân dân huyện U Minh

12.000.000

 

05

CK

Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình

10.000.000

 

06

CK

Ủy ban nhân dân TP Cà Mau

10.000.000

 

07

CK

Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn

10.000.000

 

08

CK

Hợp tác xã Đồng Khởi

2.000.000

 

09

CK

Phòng TC-KH huyện Đầm Dơi

10.000.000

 

10

CK

Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời

10.000.000

 

11

CK

Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân

5.000.000

 

12

CK

HTX Bồn Bồn Đông Hưng – Cái Nước

1.000.000

 

13

CK

HTX Vận tải thủy bộ Cái Nước

1.000.000

 

14

CK

HTX nuôi tôn năng suất cao Tân Hưng – Cái Nước

2.000.000

 

15

CK

HTX Hưng Mỹ – Cái Nước

1.000.000

 

16

CK

HTX Thành Phát – Cái Nước

3.000.000

 

17

CK

HTX giết mỗ gia súc gia cầm Ngọc Tuấn - Cái Nước

2.000.000

 

 

 

 

II. Cá nhân

2.500.000

 

01

TM

Ông Huỳnh Quốc Việt GĐ- SKHĐT

500.000

 

02

TM

Ông Võ Minh Á – Trưởng phòng DN

1.000.000

 

03

CK

Ông Sử Văn Minh – Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời

1.000.000

 

 

 

Tổng cộng:

          104.500.000