Năm 2022, tình hình kinh tế tập thể, HTX phát triển theo hướng tích cực, khắc phục được một phần yếu kém, quy mô tổ chức hoạt động lớn hơn trước. Doanh thu bình quân của HTX khoảng 1 tỷ đồng/ năm, lãi bình quân của 01 HTX khoảng 350 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của lao động đạt 36 triệu đồng/năm. Đó là những con số ấn tượng được đưa ra tại tại hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

(Ông Lê Văn Sử - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Hiện nay toàn tỉnh có 961 THT, tổng số thành viên 14.190 người. Riêng năm 2022 thành lập mới 37 HTX đạt 185% so với kế hoạch, nâng tổng số HTX trong toàn tỉnh lên 263 HTX, trong đó có 236 HTX đang hoạt động, 27 HTX ngưng hoạt động. Tổng số thành viên 4.454 thành viên, số lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 4.718 người.

Có 01 Liên hiệp hợp tác xã với 06 hợp tác xã thành viên tham gia, vốn điều lệ 01 tỷ đồng. Được sự hỗ trợ của các sở, ngành, đến nay Liên hiệp Hợp tác xã tỉnh hoạt động dần ổn định và phát triển.

Số HTX khá, tốt, duy trì và có bước nâng lên, tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Nhiều HTX nông nghiệp và thủy sản, tổ chức được dịch vụ đầu vào, đầu ra phục vụ thành viên, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; có ý thức xây dựng nhãn hiệu, sản xuất hàng hóa cho thành viên. Các HTX nông nghiệp được củng cố, chất lượng và tổ chức hoạt động có hiệu quả, đã tổ chức được nhiều dịch vụ hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế hộ thành viên và nhân dân trong vùng, thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm; làm đầu mối thực hiện các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, ứng dụng khoa học, làm tốt công tác phát triển thành viên, tăng vốn điều lệ, vốn hoạt động, tạo thêm nhiều việc làm, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên. Đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới rõ nét hơn.

Tuy nhiên, tại hội nghị nhiều đại biểu đã thẳng thắng chỉ ra những mặt hạn chế, nhiều HTX chưa thực hiện tốt Luật HTX năm 2012, còn yếu kém về hành chính quản trị, quy mô nhỏ, vốn ít; sản xuất nhỏ lẻ chưa xây dựng được chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm, vẫn còn tình trạng HTX hoạt động cầm chừng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chậm khắc phục tình trạng khó khăn yếu kém.

(Quang cảnh Hội nghị tổng kết)

Mục tiêu trong năm 2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc củng cố và phát triển các loại hình kinh tế tập thể trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc, giá trị hợp tác xã và các quy định của pháp luật. Khuyến khích xây dựng mối liên kết giữa các hợp tác xã, hợp tác xã với doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất mở rộng quy mô, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Để lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX phát triển tốt hơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chỉ đạo cần đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ hướng tới các mục tiêu quan trọng, trong đó có mô hình hoạt động hội quán, đề án đưa cán bộ trẻ, có trình độ cao đẳng, đại học về làm việc tại HTX. Đặc biệt, phải đánh giá phân loại hoạt động từng HTX để đưa ra những giải pháp phát triển. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, kinh tế tập thể là một trong 5 thành phần kinh tế trụ cột của đất nước, được Đảng, Nhà nước xác định từ các Nghị quyết từ Đại hội Đảng lần thứ IVcho đến nay. Đặc biệt, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) lần đầu tiên có Nghị quyết chuyên đề về kinh tế tập thể (Nghị quyết số 13/NQ-TW ngày 18/03/2002). Với mục tiêu đưa kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ngày càng lớn hơn trong GDP nền kinh tế.

Mặc dù Đảng và Nhà nước đã tạo nhiều cơ chế, chính sách đầy đủ và toàn diện cho khu vực kinh tế tập thể, mà nòng cốt là HTX. nhưng khu vực này vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, chúng ta có giải pháp thực hiện đồng bộ và quyết liệt, vẫn có thể đưa ra những gan màu sáng hơn trong lĩnh vực kinh tế tập thể.

Trong thời gian tới, các Thành viên trong Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, HTX đối với nền kinh tế nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị hiểu rõ Luật Hợp tác xã, bản chất mô hình hợp tác xã kiểu mới, sự khác nhau giữa hợp tác xã kiểu cũ và kiểu mới; lợi ích của việc tham gia hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đồng thời, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tạo điều kiện cho các HTX tham gia các hội chợ trong và ngoài nước nhằm quảng bá, mở rộng thị trường; tổ chức các hoạt động nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX kiểu mới làm nòng cốt kết nối.

Các HTX phải chủ động nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới phương thức quản lý, thu hút cán bộ trẻ về làm việc; chủ động huy động nguồn lực tại chỗ để đầu tư sản xuất kinh doanh, từng bước chuyển đổi số trong quản trị điều hành hoạt động; chủ động tìm kiếm thị trường giải quyết đẩu ra sản phẩm, cung ứng tốt các dịch vụ cho thành viên.

Theo: Trịnh Ngọc Triều