Nguyễn Trọng Nhân

Điện thoại: 0977.392.827

 

a) Tham gia điều hành chung; trực tiếp xử lý công việc hàng ngày thuộc trách nhiệm giải quyết của Thường trực được Chủ tịch phân công.

b) Giúp Chủ tịch phụ trách và trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

  - Phụ trách lĩnh vực, địa bàn:

+ Kế hoạch, chính sách, phong trào phát triển KTTT, HTX;

+ Công tác hỗ trợ, phát triển thành viên Liên minh HTX tỉnh;

+ Công tác xúc tiến thương mại;

+ Trang thông tin điện tử cơ quan Liên minh HTX tỉnh;

- Các chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện và TP Cà Mau có liên quan về KTTT, HTX;

- Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh;

- Phụ trách phát triển KTTT, HTX địa bàn huyện U Minh và huyện Thới Bình;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Phòng Kế hoạch – Phong trào và Ban Kiểm tra.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công.