Nguyễn Văn Thắng

Điện thoại: 0918.241.615

 

a) Tham gia điều hành chung; trực tiếp xử lý công việc hàng ngày thuộc trách nhiệm giải quyết của Thường trực được Chủ tịch phân công.

b) Giúp Chủ tịch phụ trách và trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Phụ trách lĩnh vực, địa bàn:

+ Công tác tổ chức và chính sách cán bộ,

+ Công tác tài chính, tài sản cơ quan;

+ Công tác hành chính - quản trị;

- Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng cơ quan;

- Phụ trách phát triển KTTT, HTX địa bàn huyện Cái Nước, Phú Tân và huyện Trần Văn Thời.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Văn phòng Liên minh HTX tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công.

- Chủ tài khoản thứ 2.