Số lượng HTX dự kiến đến 31/12/2021: 258 HTX. HTX nông nghiệp: có 180 HTX. Kể từ khi Luật Hợp tác xã 2012 có hiệu lực, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX nông nghiệp cơ bản ổn định, hiệu quả tăng dần theo từng năm và phát triển theo hướng đa dạng ngành nghề, dịch vụ. Một số Hợp tác xã đã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đồng thời áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều Hợp tác xã đã là điểm đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. HTX phi nông nghiệp: có 78 HTX. Lĩnh vực này bị tác động mạnh bởi dịch bệnh trong hầu hết các loại hình HTX. Đối với lĩnh vực thương mại - dịch vụ: dịch Covid-19 kéo dài làm giảm số lượng sản xuất, không đủ cung cấp theo đơn hàng, bên cạnh đó chi phí vận chuyển nguyên liệu sản xuất tăng gây ảnh hưởng đến giá thành sản xuất.

(Ông Nguyễn Chí Thuần, Chủ tịch Liên minh Hợp tác phát biểu tham luận)

Qua gần 10 năm thi hành Luật HTX 2012, các HTX trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có sự phát triển cả về lượng và chất. Nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển KTTT ngày càng hoàn thiện, tạo sự nhất quán trong nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân. Một số cơ chế chính sách khuyến khích đối với KTTT đã phát huy tác dụng, tạo động lực cho sự phát triển mô hình HTX hiện nay. Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX các cấp được củng cố, kiện toàn về tổ chức hoạt động, công tác quản lý nhà nước về KTTT đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác tuyên truyền về KTTT, HTX và liên kết trong sản xuất đã được đẩy mạnh, góp phần làm thay đổi nhận thức của cán bộ, người dân về tầm quan trọng và vai trò của KTTT, HTX trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Các HTX từng bước thoát khỏi tình trạng yếu kém và phát huy vai trò, đem lại lợi ích và thu nhập cho thành viên. Một số HTX đã dần thích nghi với cơ chế thị trường, một số HTX có ký kết hợp đồng với các đối tác, quan tâm công tác tiếp thị quảng bá thương hiệu sản phẩm; bước đầu đã hình thành được một số HTX kiểu mới theo hướng liên doanh - liên kết trong sản xuất, tiêu thụ hàng hoá cho thành viên, phát huy được vai trò sức mạnh của đơn vị thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dù đã đạt được những thành công nhưng cũng các HTX ở Cà Mau vẫn còn gặp không ít khó khăn trong sản xuất, vẫn còn những điểm nghẽn cơ chế cần được gỡ để khu vực kinh tế này có thể phát huy hết những tiềm năng của mình. Về bản thân HTX, đa số các HTX có vốn ít, trang thiết bị lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ, chưa xây dựng được chuỗi liên kết. Khả năng huy động vốn của các hộ thành viên rất hạn chế, khó vay vốn trung hạn, dài hạn từ ngân hàng. Nhiều HTX thực hiện đăng ký lại còn hình thức, phương thức hoạt động chưa thay đổi, chưa đáp ứng các quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Một số HTX hoạt động còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Công tác kế toán, tài chính của HTX chưa được thực hiện nghiêm túc, bài bản, chế độ báo cáo của HTX chưa thường xuyên; việc xây dựng báo cáo tài chính, phương án sản xuất, kinh doanh còn hạn chế.

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, cần phải có sự nỗ lực hơn nữa, nhất là trong việc vận động, củng cố, tiến tới nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX. Đặc biệt quan tâm nâng cao hiệu quả, quy mô sản xuất của các HTX có sản phẩm OCOP để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường. Khi thành lập mới HTX, phải gắn với nhiều yêu cầu điều kiện cụ thể, nhất là sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị để thu hút được sự tham gia của doanh nghiệp.

(Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử trao Bằng khen cho các tập thể)

Nhân hội nghị tổng kết, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 27 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Luật  Hợp tác xã năm 2012.

                                                                                                Theo: Trịnh Dự