I. Chỉ tiêu, vị trí việc làm, ngành và chuyên ngành cần tuyển

1. Số lượng viên chức cần tuyển: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 03 người.

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện tuyển dụng: 03 vị trí việc làm. Cụ thể: Vị trí Chuyên viên Trung tâm dịch vụ hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ:

+ Tư vấn hỗ trợ: 01 chỉ tiêu;

+ Tư vấn hỗ trợ - tín dụng: 02 chỉ tiêu.

3. Ngành, chuyên ngành cần tuyển: Chi tiết tại Biểu kèm theo.

II. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, Phiếu đăng ký dự tuyển, ưu tiên trong tuyển dụng

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét tuyển

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có phiếu đăng ký dự tuyển và lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành án, quyết định hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thí sinh dự tuyển nộp 02 Phiếu đăng ký dự tuyển (01 phiếu là bản chính và 01 phiếu là bản photo) tại địa điểm tiếp nhận đăng ký; đăng ký dự tuyển vào vị trí phù hợp với chuyên ngành đào tạo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký của mình. Nếu thí sinh ghi nội dung thông tin vào Phiếu đăng ký không đúng sự thật thì Hội đồng tuyển dụng xóa tên khỏi danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng và không được hoàn lại hồ sơ đã nộp dự tuyển. Kèm theo Phiếu dự tuyển 02 (hai) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại để liên hệ khi cần thiết của thí sinh dự thi. Phiếu đăng ký dự tuyển theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

- Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Văn phòng Liên minh Hợp tác xã để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có),… theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

+ Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Liên minh Hợp tác xã phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển, thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ thi tuyển dụng tiếp theo.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được công 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển dụng: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì tiến hành tổ chức xét tuyển vòng 2.

- Vòng 2: Hình thức: Phỏng vấn.

+ Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

+ Thang điểm: 100 điểm.

3. Cách xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh quyết định người trúng tuyển.

c) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ thì chỉ được công điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi vòng 2.

d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Thời gian và địa điểm xét tuyển

Thời gian dự kiến tổ chức xét tuyển: Ngày 27 tháng 01 năm 2022 (thứ năm).

Địa điểm dự kiến: Tại trụ sở cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh (địa chỉ: Số 64, đường Phan Ngọc Hiển, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

III. Thời gian, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 30/12/2021.

2. Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính, tại địa chỉ sau:

Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau; Số 64, đường Phan Ngọc Hiển, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Điện thoại liên hệ: 02903 830 188.

(Có mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức kèm theo)

3. Lệ phí tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Cụ thể:

  • Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh.
  • Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh.
  • Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh.

Trường hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển nhưng không dự tuyển thì sẽ không được hoàn trả lại phí dự tuyển.

Trên đây là Thông báo của Liên minh Hợp tác xã tỉnh về việc tuyển dụng viên chức năm 2021-2022./.

Chi tiết Thông báo tuyển dụng xem tại: http://lienminhhtx.camau.gov.vn/thong-bao-16