Tại điểm cầu Liên minh HTX Việt Nam có ông Lương Văn Khiêm - Phó Ban kiểm tra phát biểu khai mạc hội thảo. Tham gia Hội thảo có đại diện các Bộ, ngành, các tỏ chức chính trị - xã hội trung ương; Đại diện các trường, viên nghiên cứu; Đại diện Liên minh HTX 63 tỉnh, thành phố và HTX, Liên hiệp HTX.

Tham dự Hội thảo có ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch và đại diện UBKT Liên minh HTX tỉnh Cà Mau.

Kiểm tra, giám sát trong hệ thống Liên minh HTX là một tất yếu khách quan nhằm tăng cường công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo và đảm bảo sự phát triển của tổ chức của Liên minh HTX theo đúng Điều lệ, các qui định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Qua các bài báo cáo của các đơn vị tại cuộc Hội thảo từ những thực trạng công tác kiểm tra, giám sát của hệ thống Liên minh HTX cũng như nghiệp vụ kiểm soát của HTX Ban tổ chức rút ra 10 giải pháp thực hiện cho công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra cũng như Ban kiểm soát HTX trong thời gian tới.

Từ đó, UBKT của hệ thống Liên minh HTX nghiên cứu những nội dung phù hợp của từng đơn vị mà vận dụng cho phù hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ ngày càng hoàn thiện hơn./.

Theo Nguyễn Thu Thảo