Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ–LMHTXVN ngày 20/01/2019 của BCH Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 7, khóa V (nhiệm kỳ 2016 – 2020) về phát triển kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2019, Liên minh HTX Việt Nam triển khai xây dựng mô hình HTX tại 63 tỉnh, thành phố (mỗi tỉnh, thành phố 01 mô hình) và tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo.

Từ lúc triển khai Luật HTX năm 2012, khu vực kinh tế hợp tác, HTX đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số HTX thành lập mới và HTX hoạt động có hiệu quả ngày càng tăng; loại hình hoạt động HTX ngày càng đa dạng.

         Một trong những "mắt xích” quan trọng hiện nay là phát triển các HTX theo mô hình gắn với chuỗi giá trị. Đây được xem là bước đi thích hợp để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho nông sản khi hội nhập quốc tế sâu và toàn diện. Thông qua xây dựng chuỗi giá trị, HTX sẽ cung cấp dịch vụ đầu vào cho thành viên HTX với giá thấp nhất và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm với giá bán cao nhất, thay vì phải qua các khâu trung gian làm tăng giá đầu vào và hạ giá thành sản phẩm cuối cùng. Việc xây dựng chuỗi giá trị gắn với xây dựng HTX cũng giúp cho thành viên HTX có tiếng nói mạnh mẽ hơn, có năng lực đàm phán trong giao dịch với đối tác. Khi xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị, các công đoạn trong sản xuất sẽ được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả. Người nông dân từng bước làm chủ cả 3 công đoạn trong chuỗi giá trị, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; từ đó nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững.

          Sau lớp tập huấn, các học viên là cán bộ, viên chức các Tổ công tác, các bộ tư vấn của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam sẽ nắm được những nội dung, các vấn đề liên quan để tư vấn hỗ trợ xây dựng HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị và thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

                                                                                                            Theo: Mỹ Hằng