Buổi làm việc đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có Liên minh hợp tác xã; Giám đốc 12 HTX trên địa bàn tỉnh có sản phẩm tham gia Hội chợ.

Bà Trần Như Thùy – Phó TP Kế hoạch Phong trào Liên minh HTX tỉnh triển khai Kế hoạch số 210/KH-LMHTX, ngày 01/6/2020 tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2020, định hướng 2025. Mục tiêu Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để tìm kiếm, mở rộng thị trường, hệ thống phân phối, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm nông sản, đặc sản, đặc biệt là các sản phẩm OCOP của tỉnh Cà Mau đến các thị trường trong nước và quốc tế năm 2020, định hướng đến năm 2025. Tạo điều kiện hỗ trợ HTX quảng bá, giới thiệu các sản phẩm ra thị trường, góp phần thúc đẩy xuất khẩu, lưu thông hàng hóa cho các HTX của tỉnh. Đồng thời, đây cũng là cơ hội tốt để cho Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị có liên quan học hỏi kinh nghiệm nâng cao vai trò, vị thế trong việc định hướng, hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ hàng hoá theo chuỗi giá trị cho các đơn vị trong khối kinh tế hợp tác, HTX. Giúp các HTX nông nghiệp quảng bá thương hiệu nông sản, đồng thời tiếp thu những thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để áp dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Trưng bày, giới thiệu và bán trực tiếp cho người tiêu dùng, là cơ hội cho các HTX hợp tác với các doanh nghiệp, mở rộng các kênh phân phối hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố.

(Quang cảnh buổi làm việc)

Trong Kế hoạch cũng nêu rõ hàng hóa của các HTX tham gia Hội chợ phải tuân thủ các quy định của Ban tổ chức Hội chợ về chất lượng, nguồn gốc, mẫu mã, thương hiệu, đạt các tiêu chuẩn, chứng nhận cần thiết và phải đăng ký kịp thời với Liên minh hợp tác xã tỉnh; cung cấp các thông tin, hình ảnh có liên quan đến các sản phẩm cho Ban tổ chức Hội chợ. Bên cạnh đó, các phòng ban, chức năng thuộc Liên minh hợp tác xã tỉnh sẽ có trách nhiệm chủ động phối hợp thực hiện các giải pháp cần thiết nhằm tư vấn, hỗ trợ, giúp các HTX có đủ điều kiện tham gia Hội chợ.

Định hướng hoạt động xúc tiến thương mại đến năm 2025 của Kế hoạch nhằm xây dựng các hoạt động xúc tiến thương mại có trọng tâm, trọng điểm, hướng đến một số ngành hàng và thị trường tiềm năng, phù hợp với năng lực của khu vực kinh tế tập thể, HTX. Nâng cao năng lực xúc tiến thương mại cho các HTX, hướng hoạt động xúc tiến thương mại bền vững. Các sản phẩm OCOP của tỉnh Cà Mau sẽ được hỗ trợ xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy tiêu thụ tại địa phương, từng bước tham gia thị trường quốc gia và quốc tế, qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025.

Kết thúc buổi làm việc, các hợp tác xã đã đăng ký về Liên minh hợp tác xã thông tin về sản phẩm sẽ tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại năm 2020 gồm các mặt hàng thủy – hải sản, gạo, tôm khô, cá khô các loại…..

Theo: NThuy