HTX Ánh Dương có 17 thành viên, vốn điều lệ 200 triệu đồng. Ngành nghề kinh doanh: trồng lúa, nuôi trồng thủy sản, cung cấp vật tư nông nghiệp, thu mua và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên và cộng đồng. Hội nghị đã thông qua Điều lệ, Phương án sản xuất, kinh doanh của HTX và đã bầu Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời làm Giám đốc hợp tác xã, bầu Ban kiểm soát có 01 thành viên.

(Quang cảnh Hội nghị)

Đến dự Hội nghị có lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chi cục phát triển nông thôn và các thành viên của HTX. Đại diện lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn đã trao đổi một số vấn đề mà HTX cần lưu ý trong quản lý, điều hành HTX thời gian tới, nhất là thực hiện có hiệu quả Phương án sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền, vận động phát triển thêm thành viên mới tham gia HTX nhằm đảm bảo theo quy định hợp tác xã có quy mô thành viên lớn trên địa bàn tỉnh và góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Điệp Út Hiển vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời làm Giám đốc HTX nhiệm kỳ 2021 - 2025 đại diện HTX chân thành cám ơn các đơn vị đã tư vấn, hỗ trợ giúp hợp tác xã trong quá trình chuẩn bị thành lập, tiếp thu những ý kiến phát biểu của đại biểu các cấp, Hội đồng quản trị hợp tác xã sẽ hoàn thiện Điều lệ cũng như Phương án sản xuất, kinh doanh, xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng thành viên, vốn điều lệ. Đồng thời cam kết nỗ lực lãnh đạo điều hành HTX hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi ích cho thành viên và góp phần cùng với chính quyền sở tại trong công tác hỗ trợ thành viên, người dân trong vùng tốt hơn trong sản xuất nông nghiệp, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Theo: Như Thùy