Những năm gần đây, mô hình nuôi chồn hương được nhiều nông hộ ứng dụng, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Với lợi thế phù hợp môi trường nuôi nhốt, chi phí nuôi thấp, giá bán cao, nuôi chồn hương là hướng đi mới, tiềm năng. So sánh với các mô hình chăn nuôi khác, mô hình nuôi chồn hương ngày càng cho thấy tính ưu việt, không chỉ về kinh tế mà còn về môi trường sinh thái. Hiện đang được 8 thành viên của Hợp tác xã Cầy Vòi Hương Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển khai thác.

(HTX ra mắt Hội nghị)

Hợp tác xã Cầy Vòi Hương Mũi Cà Mau gồm có 08 thành viên, với vốn góp 2 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực: chăn nuôi chồn hương (Cầy vòi hương).

HTX hoạt động dựa trên cơ sở các thành viên tự nguyện cùng góp vốn, góp sức, liên kết với nhau, hợp tác và hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu chung của thành viên.

Tại Hội nghị đã thông qua danh sách thành viên, các nội dung chi tiết của Điều lệ, phương án sản xuất - kinh doanh của HTX (nhiệm kỳ 2022-2026) và được biểu quyết dưới sự tán thành của 100% thành viên. Đồng thời. đại biểu tiến hành bầu Hội đồng quản trị, kiểm soát viên bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo:  Tuyết Trinh