Tại Hội nghị, Ban chấp hành đã thông qua báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế tập thể năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra giám sát của UBKT; thông qua Chương trình phối hợp giữa Liên minh hợp tác với UBND các huyện, TP về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể và HT năm 2021.

(Quang cảnh Hội nghị)

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có tổng số 249 HTX, trong đó có 02 Quỹ tín dụng nhân dân, với 4.011 thành viên, tổng số lao động thường xuyên trong HTX là 4.033 người, tổng số vốn điều lệ đăng ký 440.342 triệu đồng.

Tình hình KTTT, HTX tiếp tục có bước phát triển đúng hướng, HTX hỗ trợ khá tích cực cho kinh tế hộ thành viên, đáp ứng một phần nhu cầu hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh trong cộng đồng dân cư, nhất là khu vực nông thôn. Ngoài mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, HTX còn là cầu nối tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an ninh trật tự, tham gia tích cực phong trào xây dựng nông thôn mới; đồng thời phát huy những mô hình sản xuất kinh doanh mới có hiệu quả kinh tế cao theo mô hình sản xuất hàng hóa, phát huy thế mạnh kinh tế địa phương. Về chất lượng hoạt động của HTX ngày càng thực chất, quan tâm nhiều hơn chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo mô hình HTX kiểu mới, sản xuất kinh doanh có quy mô, có thương hiệu uy tín; đồng thời từng bước tạo được mối quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết giữa các HTX cùng ngành nghề với nhau và với bên ngoài nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên. Năng lực quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh của bộ máy quản lý, điều hành trong HTX từng bước được nâng lên. Hoạt động của KTTT, HTX đã thực hiện tốt vai trò đầu mối hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường và tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ về vốn, cây, con giống, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho hộ thành viên và đáp ứng thiết thực nhu cầu hợp tác, tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống của các hộ thành viên, góp phần đáng kể trong công tác giảm nghèo ở địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, TP Cà Mau cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn, tập trung rà soát, đánh giá và có giải pháp củng cố các hợp tác xã yếu kém, kiên quyết giải thể các hợp tác xã không còn khả năng củng cố; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ các hợp tác xã nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, cung cấp các dịch vụ phục vụ cho sản xuất và đời sống cho thành viên và cộng đồng dân cư ở địa phương. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã, trong đó chú trọng đến lĩnh vực nông nghiệp để vừa hoàn thành tiêu chí thứ 13 trong xây dựng nông thôn mới… Nâng cao năng lực quản trị, điều hành, phát huy nội lực là chính, chủ động khai thác tốt tiềm năng; tổ chức sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả, chú trọng tích lũy để tái sản xuất mở rộng, vận động vốn góp của thành viên, đổi mới trang thiết bị,… ứng dụng khoa học công nghệ vào các khâu hoạt động. Quan tâm công tác đào tạo cán bộ, quy hoạch đội ngũ kế thừa, tổ chức dạy nghề, nâng cao chất lượng tay nghề cho người lao động.

Theo: Như Thùy