Trước khi làm lễ kết nạp thành viên các HTX được ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã phổ biến về những quy định đối tượng, trình tự, thủ tục kết nạp, quyền và nghĩa vụ của thành viên Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau. Khi tham gia làm thành viên Liên minh hợp tác xã tỉnh, các hợp tác xã sẽ có các quyền lợi như: được hỗ trợ, tư vấn và cung cấp dịch vụ nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, được giúp đỡ khi gặp khó khăn; được cung cấp các thông tin về kinh tế, pháp lý, về khoa học kỹ thuật, và các lĩnh vực khác; được giúp đỡ trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và người lao động của hợp tác xã trong và ngoài nước; được bảo vệ trước pháp luật khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; được thảo luận, đề xuất, kiến nghị các vấn đề về chính sách, pháp luật có liên quan; được thảo luận và biểu quyết các công việc của Liên minh; thành viên chính thức được đề cử, ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Liên minh; được Liên minh khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng khi lập được thành tích xuất sắc. Đồng thời thành viên phải thực hiện các nghĩa vụ như: chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Liên minh hợp tác xã và các Nghị quyết của Đại hội, của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh; tham gia các hoạt động của Liên minh hợp tác xã tỉnh; đoàn kết, hợp tác với các thành viên khác cùng thực hiện những mục tiêu chung của cộng đồng và vì lợi ích của cộng đồng; thực hiện các chế độ báo cáo, thông tin định kỳ theo quy định của Liên minh, đóng hội phí theo quy định.

(Ông Trần Văn Mân - Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã trao Quyết định)

Trên cơ sở tự nguyện của các hợp tác xã xin gia nhập thành viên Liên minh hợp tác xã trong đợt II/2018. Ban Thường vụ Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau đã ra quyết định kết nạp và công nhận 03 hợp tác xã là thành viên chính thức, nâng tổng số thành viên chính thức Liên minh hợp tác xã tỉnh đến thời điểm hiện tại là 94 thành viên/168HTX toàn tỉnh.  Đây cũng là mốc thời gian quan trọng đánh dấu bước phát triển của mối quan hệ gắn bó giữa Liên minh hợp tác xã và các thành viên được kết nạp hôm nay; tăng cường hơn nữa sức mạnh liên kết của hệ thống các tổ chức kinh tế tập thể, để cùng đoàn kết, đổi mới và phát triển ngày càng vững mạnh, xứng đáng là thành phần kinh tế quan trọng trong tổ chức sản xuất của nhân dân.

                                                                                                             Theo: Nguyễn Thảo Vi