(Quang cảnh cuộc họp)

Sau khi phân tích, trao đổi, thống nhất các nội dung hồ sơ dự thi sản phẩm OCOP của các chủ thể, Tổ Tư vấn đã đánh giá, chấm điểm sơ bộ sản phẩm OCOP của các chủ thể. Tất cả các hồ sơ sản phẩm đạt yêu cầu, không có điểm liệt theo các quy định của Quyết định số 1048/QĐ-TTg và Quyết định số 781/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các chủ thể rất tích cực tham gia chương trình, đã cố gắng hoàn thiện bộ hồ sơ với gần 40 thành phần trong đó có nhiều nội dung khó như: xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, viết câu chuyện sản phẩm, xây dựng hợp đồng mua bán, liên kết chuỗi...; ý thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc được nâng cao, sản xuất có trách nhiệm với cộng đồng, với môi trường đã được nhận thức sâu sắc. Đặc biệt các chủ thể ngoài việc chú trọng đến chất lượng sản phẩm cũng rất quan tâm về mẫu mã bao bì (khá đẹp về hình thức, ghi đầy đủ các thông tin theo quy định,...).

Tuy nhiên, bên cạnh đó do thói quen mua bán nhỏ lẻ, các chủ thể thiếu quan tâm đến việc ghi chép sổ sách, quản lý chứng từ, các hợp đồng mua bán ... nên các Hồ sơ bắt buộc: giới thiệu về sản phẩm, với thiệu về chủ thể, kế hoạch sản xuất kinh doanh chưa đạt yêu cầu; các hồ sơ minh chứng như ý tưởng sản phẩm câu chuyện sản phẩm có đầu tư hơn, có gắn với bản sắc của địa phương nhưng phần nhiều vẫn chưa đặc sắc, chưa được tư liệu hóa trên nhãn, tờ rơi, website...;

Trên cơ sở đó, Tổ Tư vấn đã tổng hợp điểm chấm bình quân và có ý kiến nhận xét cụ thể về Hồ sơ bắt buộc, đánh giá từng tiêu chí cho các sản phẩm, Thông báo cho Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện và hướng dẫn các Chủ thể rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc đề xuất nâng điểm (nếu có, tại Thông báo số 09/TB-TTV ngày 01/11/2022). Đến ngày 07/11/2022, Tổ Tư vấn đã nhận được 06 ý kiến (trong đó có 02 ý kiến thống nhất và 04 ý kiến bổ sung hồ sơ). Sau khi xem xét thì 24 sản phẩm/11 chủ thể cơ bản đã đủ điều kiện để trình Hội đồng cấp tỉnh xem xét tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

                                                                               Theo: Như Thùy