Tại buổi làm việc, đại diện Liên minh HTX hai tỉnh đã thông qua báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020; kết quả thực hiện 7 tiêu chí thi đua năm 2019 theo 04 biểu đã đăng ký và bảng tự chấm điểm kết quả thi đua năm 2019 theo Quy chế thi đua khen thưởng của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nam sông Hậu. Sau đó, tiến hành nhận xét, chấm điểm chéo từng tiêu chí thi đua của mỗi đơn vị.

(Buổi làm việc giữa 2 đơn vị)

Với tinh thần cởi mở, thân mật lãnh đạo Liên minh HTX hai tỉnh còn trao đổi, chia sẻ thêm một số nội dung học tập lẫn nhau như: công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về chỉ đạo, ban hành các chính sách quan tâm hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể trong tỉnh; sự phối kết hợp với các Sở, ngành, chính quyền các cấp việc hướng dẫn triển khai chính sách của Đảng, nhà nước, của tỉnh đối với hoạt động của HTX, THT nhất là triển khai tổ chức lại HTX theo Luật HTX năm 2012; tiêu chí thứ 13 trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác tư vấn, đào tạo, tuyên truyền vận động thành lập mới. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong khu vực kinh tế tập thể có hiệu quả.

Theo Như Thùy