Thực hiện Hướng dẫn số 08 của Công đoàn viên chức tỉnh Cà Mau về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019. Ban Chấp hành Công đoàn và Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức đầu năm 2020. Nhằm đánh giá tổng kết trong thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và phát động phong trào thi đua.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào 03 báo cáo và Thông qua 01 quy chế: Báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo Tài chính năm 2019 của Cơ quan và dự toán kinh phí thường xuyên năm 2020, Báo cáo công tác thu, chi tài chính Công đoàn năm 2019; Thông qua quy chế dân chủ và sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Năm 2019, cơ quan Liên minh HTX tỉnh  đã có những kết quả cụ thể trong công tác chuyên môn, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện kỷ cương hành chính và quy tắc ứng xử từ đó nâng cao trách nhiệm trong công việc.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu thông qua đề án nhân sự của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022 và lựa chọn, giới thiệu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ tới; Thông qua cam kết thực hiện nhiệm vụ giữa thủ trưởng đơn vị và BCH Công đoàn; Công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch Liên minh cho 04/04 phòng đơn vị của Liên minh HTX đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và 16 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; với 08 cá nhân đạt danh hiệu phụ nữ 2 giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

(Các tập thể, cá nhân được khen thưởng)

Kết thúc Hội nghị ông Đỗ Văn Sơ - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của tập thể, cá nhân góp phần vào thực hiện hoàn thành tốt và vượt một số chỉ tiêu trong năm; ghi nhận và biểu dương khen thưởng đối với 04 tập thể và 16 cá nhân đạt được danh hiệu lao động tiên tiến. Đồng thời Chủ tịch cũng phát động phong trào thi đua và giao nhiệm vụ cho các phòng, ban trong năm 2020.

Theo: Quốc Hương