Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 07 đến ngày 12 tháng 5 năm 2018, Ban Chấp hành Trung Đảng khoá XII đã họp Hội nghị lần thứ bảy thảo luận, cho ý kiến về: Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và uỷ ban kiểm tra các cấp năm 2017; Một số vấn đề về công tác cán bộ.

(Quang cảnh hội nghị)

Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 khoá XII, cán bộ, đảng viên, viên chức Liên minh hợp tác xã được nghe báo cáo viên phân tích và đi sâu làm rõ tình hình, nguyên nhân, trình bày quan điểm, mục tiêu và những nhiệm vụ và giải pháp mà Ban Chấp hành Trung ương đã xác định tổ chức thực hiện trong từng chuyên đề nghị quyết.

Tại Hội nghị này, Báo cáo viên lòng ghép triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác dân vận, công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Dân Chính Đảng.

Theo: Thu Thảo