Ngày 21/4/2022 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau phối hợp với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau giám sát tình hình tổ chức, hoạt dộng của Tổ hợp tác. Hợp tác xã trên địa bàn huyện Đầm Dơi theo Kế hoạch  số 144/ KH-MTTQ-BTT ngày 01/3/2022.

Dẫn đoàn có ông Phan Mộng Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn. Tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo của các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh gồm : Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Tỉnh đoàn....

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Trần Anh Chót - Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND; ông Trần Công Đoàn, Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch cùng các đoàn thể của huyện. Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện các nội dung: Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013, Nghị định 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã 2012; việc tổ chức và triển khai Nghị định 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về Tổ hợp tác và các văn bản có liên quan khác; kết quả thực hiện quyết định 3026/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về ban hành Đề án Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Qua báo cáo kết quả cho thấy cấp ủy, chính quyền địa phương có sự quan tâm, chú trọng lãnh, chỉ đạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã một cách thường xuyên, phổ biến rộng rãi đến các cấp quản lý nhà nước, góp phần nâng cao cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể. Đến nay, đã có 27 HTX đang hoạt động, 02 HTX ngưng hoạt động với 599 thành viên; vốn diều lệ 16, 551 triệu đồng; Hội đồng quản trị có 90 người /27 HTX. Trong dó, trình độ cán bộ từ trung cấp, cao đẳng, đại học có 7 người. Năm 2021 huyện đã tạo điều kiện hỗ trợ cho nhiều HTX như : hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ vốn, hỗ trợ máy móc, thiết bị, nhãn hiệu ...một số HTX có sản  phẩm tiêu biểu, OCOP 3 sao đã đáp ứng được nhu cầu thị trường hiện nay.

Thông qua báo cáo từng thành viên của đoàn đóng góp các ý kiến: Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa về công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX trên địa bàn huyện tiếp cận được các nguồn chính sách của nhà nước trong thời gian tới. Đặc biệt, là thực hiện quyết định 3026/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo Nguyễn Thu Thảo