(Sản phẩm gạo ST24 của HTX)

Tại buổi làm việc, HTX báo cáo tình hình hoạt động của và nhu cầu hỗ trợ để HTX nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện tại hợp tác xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 01 sản phẩm OCOP, có tiềm năng phát triển mạnh, qua báo cáo của hợp tác xã về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như những khó khăn vướng mắc, kính mong Liên minh hợp tác xã sớm xem xét hỗ trợ trang thiết bị, máy móc để hợp tác xã kinh doanh sản xuất ra sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất.

Qua khảo sát, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và thủy sản Ông Muộn hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012, tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm có lợi nhuận, sản phẩm đưa ra thị trường được đánh giá cao về chất lượng, do dây chuyền sản xuất còn thô sơ, chưa ứng dụng những máy móc thiết bị tiên tiến nên sản phẩm làm ra chưa được nhiều để giúp hợp tác xã phát triển và có thương hiệu trên thị trường, việc hỗ trợ máy móc thiết bị cho hợp tác xã là cần thiết để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh.

Bài viết: Công Hậu