(Quang cảnh cuộc họp)

Hội đồng bình chọn đã nhận được 26 sản phẩm tham gia bình chọn gồm 03 nhóm: nhóm sản xuất thủ công mỹ nghệ gồm 05 sản phẩm; nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm gồm 20 sản phẩm; nhóm sản phẩm khác gồm 01 sản phẩm.

Hội đồng bình chọn tổ chức cuộc họp thống nhất danh sách sản phẩm làm cơ sở để Ban Giám khảo tổ chức chấm điểm các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn.

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu để phát hiện và tôn vinh các sẩn phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.

Một số sản phẩm tham gia bình chọn:

Theo: TNT