(Quang cảnh Hội nghị)

Tại hội nghị, 16 đại biểu thành viên cùng biểu quyết thông qua điều lệ thành lập Hợp tác xã dịch vụ - thương mại – nuôi trồng thủy sản Rạch Thọ gồm 5 chương và 28 điều. Thảo luận, bàn bạc, đóng góp ý kiến xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của HTX, tiến hành bầu Hội đồng quản trị HTX gồm 3 thành viên, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và kiểm soát viên.

Vốn điều lệ của Hợp tác xã do thành viên tự nguyện đóng góp, tổng số vốn ban đầu là 200 triệu đồng. Hợp tác xã dịch vụ - thương mại – nuôi trồng thủy sản Rạch Thọ được thành lập với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh: Ươm dèo giống thủy sản (cua – tôm); nuôi trồng thủy sản (tôm-cua 02 giai đoạn dưới tán rừng) và dịch vụ vật tư nông nghiệp thủy sản. Trong phương án sản xuất kinh doanh, hợp tác xã là một tập thể, gồm 16 cá nhân có cùng chung những phương án sản xuất kinh doanh và cùng có những nhu cầu sản phẩm dịch vụ. Phát huy tiềm năng của từng thành viên tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao hơn, từ đó có sự trao đổi kinh nghiệm sản xuất dần áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra, tích cực góp phần thực hiện mục tiêu hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho các thành viên nhằm đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng chung của thành viên về kinh tế và đời sống, phục vụ và hỗ trợ thành viên cùng phát triển chăn nuôi và sản xuất, kinh doanh, tăng thêm lợi ích cho thành viên, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường của các sản phẩm nông nghiệp và công ăn việc làm cho các hộ nông dân tại cơ sở trong và ngoài HTX./.

Theo:  Tuyết Trinh